Stock Market Unsure How To React To Boron Shortage